NL

Alle gegevens die worden verzameld in het kader van onze professionele relaties zijn onderworpen aan interne behandeling binnen onze groep en zijn verplicht.

Ze zijn bedoeld om de Descours & Cabaud groep, waar Van den Broeck Dexis deel van uitmaakt, in overeenstemming met de verkoopsvoorwaarden , welke bevoegd is om geautomatiseerde verwerking, of de juridische entiteiten van de groep waartoe het behoort, al dan niet openbaar te maken aan partners, evenals haar dienstverleners en / of onderaannemers.

Uw gegevens worden gebruikt door Descours & Cabaud, waar Van den Broeck Dexis deel van uitmaakt, met als doel het managen van onze handelsrelatie, exploratie en handelsstatistieken.

Volgens de Privacywet KB 13/02/2001 (KB 8/12/1992), (Privacywet aan Europese Richtlijn 95/46/EG) , hebt u het recht tot toegang en rectificatie van informatie die u aanbelangt, en u kunt zich om legitieme redenen verzetten tegen hun behandeling.

U hebt ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor prospectiedoeleinden.
Om gebruik te maken van deze rechten, kunt u contact opnemen met de afgevaardigde voor de bescherming groep gegevens: dpo@dexis.be.

Uw gegevens zullen voor de tijd, die nodig is voor het beheer van de zakelijke relatie, bewaard blijven en zullen op een tussentijdse opslag voor de wettelijk voorgeschreven periode in burgerlijke en handelszaken behouden worden.

Zonder afbreuk te doen aan de handhaving regels hierboven uiteengezet, kan Descours & Cabaud uw gegevens voor marketingdoeleinden behouden voor een periode van drie jaar na het einde van de zakelijke relatie.

FR

L’ensemble des données recueillies dans le cadre de nos relations professionnelles font l’objet de traitements internes à notre groupe et ont un caractère obligatoire.

Elles sont destinées au groupe Descours & Cabaud, où Van den Broeck Dexis fait partie de, qui, conformément aux conditions générales de vente est autorisé à procéder à leur traitement automatisé ou non, à les communiquer aux personnes morales du groupe auquel elle appartient, à ses partenaires, ainsi qu’à ses prestataires de services et/ou sous-traitants.

Vos données sont utilisées par Descours & Cabaud, où Van den Broeck Dexis fait partie de, à des fins de gestion de nos relations commerciales, de prospection et de statistiques commerciales,

Conformément à la loi informatique et libertés AR 13/02/2001 (AR 8/12/1992) (EU 95/46/EG), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, et vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer à leur traitement.

Vous disposez également d’un droit de vous opposer, sans frais, à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection.

Pour faire usage de ces droits, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données du groupe : dpo@dexis.be.

Vos données seront conservées le temps nécessaire à la gestion de la relation commerciale et  pourront faire l’objet d’un archivage intermédiaire pour la durée prévue par la loi en matière de prescription civile et commerciale.

Sans préjudice des règles de conservation précédemment exposées, Descours & Cabaud pourra conserver vos données à des fins de prospection commerciale dans un délai de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale.