General terms & conditions of sale.

Artikel 1: ALGEMEEN

De onderhavige algemene voorwaarden zijn, behoudens schriftelijke, uitdrukkelijke door Dexis Belgium (Imes Dexis, Van den Broeck Dexis en Central Auto Dexis) aanvaarde afwijkingen, van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door Dexis Belgium. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden en documenten en in het bijzonder van de algemene voorwaarden van de klant. De toepassing van deze voorwaarden is voor Dexis Belgium een essentiële voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. Telefonische en mondelinge afspraken zijn van rechtswege ongeldig, en zullen enkel op uitdrukkelijke vraag van de klant, vóór de eigenlijke overeenkomst, schriftelijk door Dexis Belgium bevestigd worden. De klant erkent de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en deze te aanvaarden. Stilzwijgende aanvaarding door de klant van onze orderbevestiging, wordt aanzien als een aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2: PRIJZEN

De prijsoffertes zijn vrijblijvend en hebben een uitdrukkelijk bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijken van de geldigheidsduur maakt deze prijsofferte geen aanbod meer uit. Een offerte vervalt ook indien de zaak waarop de offerte betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is.

Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief B.T.W.

De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voorafgaande aan een bestelling te wijzigen op grond van wetswijzigingen of prijswijzigingen van zijn toeleveranciers.

Artikel 3: BESTELLINGEN

Een bestelling is slechts bindend indien ze door Dexis Belgium uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.

Het plaatsen van bestellingen via de bij de klant gangbare centrale inkoopprocedure gebeurt louter om administratieve redenen en doet geenszins afbreuk aan de algemene verkoopsvoorwaarden van Dexis Belgium.

Indien de klant de goedgekeurde bestelling van een voorraad artikel annuleert bij wijze van een schriftelijke communicatie, is de verkoper gerechtigd een schadevergoeding te vragen van 25 % van de koopsom, met een minimum van 100 EUR. Een bestelling van niet-voorraad artikelen kan na onze orderbevestiging niet meer geannuleerd worden, deze is onherroepelijk. Bij niet-acceptatie van de goederen door de klant worden deze alsnog voor 100% aangerekend.

Artikel 4: LEVERING / KLACHTEN

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, gebeuren alle leveringen op risico van de klant. Leveringen in België gebeuren “Franco” vanaf 5.000€ omzet over 12 maanden voortschrijdend en vanaf 350€ excl. BTW.

De klant dient de goederen bij levering onmiddellijk te controleren. Eventuele zichtbare gebreken dienen zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 5 kalenderdagen na levering schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de goederen ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen.

De klant verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven. De garantietermijn voor verborgen gebreken is beperkt tot 3 maanden. 

Een klacht levert geen opschorting van betaaltermijn op.

Artikel 5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot na volledige betaling van hoofdsom, kosten en eventuele interesten. In geval van onvolledige betaling door de klant behouden wij ons in elk geval het recht voor om, op kosten en risico van die klant, op elk ogenblik de betrokken goederen terug op te halen zonder recht op schadevergoeding voor de klant. In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

Artikel 6: AANSPRAKELIJKHEID

Dexis Belgium kan geenszins aansprakelijk gesteld worden wegens het niet uitvoeren van deze verbintenis tot levering of vertraging in de uitvoering ervan wanneer er sprake is van overmacht, en dit volgens de bepalingen in artikel 1147 en 1148 van het Burgerlijk wetboek.

De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vertragingsschade, omzet- en winstderving, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.

De verkoper zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte, gewone en/of zware fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden. De verkoper is enkel aansprakelijk in geval van opzet.

De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag (de prijs) opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.

In geen geval kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke ontstond of veroorzaakt werd door een onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde.

De klant is te allen tijde zelf verplicht de deugdelijkheid van informatie en van de zaken te onderzoeken voor de hem voor ogen staande toepassing. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verkoper is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 7: RETOURPROCEDURE

Terugname van voorraadartikelen kan pas na onze voorafgaande goedkeuring, na opmaak van ons genummerd afhaaldocument en geldt enkel voor voorraadartikelen. Indien wij niet aan de oorzaak liggen van de terugname, wordt een schadevergoeding in rekening gebracht ten belope van 10% van de waarde van de goederen, met een minimum schadevergoeding van 50€. Dit bedrag wordt afgetrokken van de creditnota. Niet-voorraadartikelen die speciaal voor de klanten werden besteld, kunnen niet worden teruggenomen.

Artikel 8: GARANTIE

De garantievoorwaarden van de producent van de goederen zijn van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met de bepalingen van art 4 die alleszins primeren. Deze voorwaarden verbinden ons zowel als de klant, met uitsluiting van afwijkende afspraken die vooraf schriftelijk overeengekomen werden.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er sprake is van een gebrek dat ontstaan is als gevolg van of voortvloeit uit:

  1. onjuist of onzorgvuldig gebruik van de goederen, waaronder gebruik van de goederen in strijd met de gebruiksaanwijzing of een andere relevante aanwijzing;
  2. niet normaal gebruik van de goederen, waardoor de zaak abnormale en/of buitensporige slijtagekenmerken vertoont;
  3. onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de goederen, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant.


Artikel 9 : BETALING

Onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag.

Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk meegedeeld worden. Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd. Protest ontslaat de klant daarenboven niet van zijn betalingsverplichting.

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 70€. Elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Voor niet elektronische facturen met een waarde kleiner dan 30€ excl. BTW, wordt 25€ administratiekost aangerekend. Behoudens uw uitdrukkelijk weigering binnen 8 dagen na ontvangst van de eerstvolgende factuur, behouden wij ons het recht voor om uw facturen voortaan via elektronische weg aan te bieden.

Artikel 10: DEELBAARHEID

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen de verkoper en de klant, nietig, ongeldig en/of niet-afdwingbaar zou zijn dan brengt dit de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen of delen van bepalingen van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen de verkoper en klant niet in het gedrang

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Hasselt gebracht worden.