NL

Artikel 1 : ALGEMEEN

De onderhavige algemene voorwaarden zijn, behoudens schriftelijke, uitdrukkelijke door de DEXIS BELGIUM GROEP (Imes Dexis, Van den Broeck Dexis en Central Auto Dexis) aanvaarde afwijkingen, van toepassing op alle overeenkomsten gesloten door de DEXIS BELGIUM GROEP. Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van alle andere voorwaarden en documenten en in het bijzonder van de algemene voorwaarden van de klant. De toepassing van deze voorwaarden is voor de DEXIS BELGIUM GROEP een essentiële voorwaarde voor de totstandkoming van de overeenkomst. Telefonische en mondelinge afspraken zijn van rechtswege ongeldig, en zullen enkel op uitdrukkelijke vraag van de klant, vóór de eigenlijke overeenkomst, schriftelijk door de DEXIS BELGIUM GROEP bevestigd worden. De klant erkent de algemene voorwaarden te hebben ontvangen en deze te aanvaarden. Stilzwijgende aanvaarding door de klant van onze orderbevestiging, wordt aanzien als een aanvaarding van onze algemene verkoopsvoorwaarden.

Artikel 2 : PRIJZEN

De prijsoffertes zijn vrijblijvend en hebben een uitdrukkelijk bepaalde geldigheidsduur. Na verstrijken van de geldigheidsduur maakt deze prijsofferte geen aanbod meer uit. Een offerte vervalt ook indien de zaak waarop de offerte betrekking heeft in tussentijd niet meer beschikbaar is.

Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie en er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

De prijzen worden opgegeven in euro en zijn steeds exclusief B.T.W.

De verkoper behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen voorafgaande aan een bestelling te wijzigen op grond van wetswijzigingen  of  prijswijzigingen van zijn toeleveranciers.

Artikel 3 : BESTELLINGEN

Een bestelling is slechts bindend indien ze door de DEXIS BELGIUM GROEP uitdrukkelijk en schriftelijk wordt aanvaard.

Het plaatsen van bestellingen via de bij de klant gangbare centrale inkoopprocedure gebeurt louter om administratieve redenen en doet geenszins afbreuk aan de algemene verkoopsvoorwaarden van de DEXIS BELGIUM GROEP.

Indien de klant de goedgekeurde bestelling van een voorraad artikel annuleert bij wijze van een schriftelijke communicatie, is de verkoper gerechtigd een schadevergoeding te vragen van 25 % van de koopsom, met een minimum van 100 EUR.  Een bestelling van niet-voorraad artikelen kan na onze orderbevestiging niet meer geannuleerd worden, deze is onherroepelijk.  Bij niet-acceptatie van de goederen door de klant worden deze alsnog voor 100% aangerekend.

Artikel 4 : LEVERING / KLACHTEN

Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, gebeuren alle leveringen op risico van de klant. Leveringen in België gebeuren “Franco” vanaf 4.000€ omzet over 12 maanden voortschrijdend en vanaf 200€ excl. BTW.

De klant dient de goederen bij levering onmiddellijk te controleren. Eventuele zichtbare gebreken dienen zo snel mogelijk en ten laatste binnen de 5 kalenderdagen na levering schriftelijk aan de verkoper worden gemeld. Na die termijn staat de verkoper enkel nog in voor verborgen gebreken die de goederen ongeschikt maken voor het gebruik waartoe ze bestemd zijn, voor zover de goederen inmiddels niet werden verwerkt en voor zover de verkoper de gebreken kende of behoorde te kennen. De klant verwittigt de verkoper uiterlijk binnen de 10 kalenderdagen van het bestaan van het verborgen gebrek door middel van een aangetekend schrijven. De garantietermijn voor verborgen gebreken is beperkt tot 3 maanden.

Een klacht levert geen opschorting van betaaltermijn op.

Artikel  5: EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot na volledige betaling van hoofdsom, kosten en eventuele interesten. In geval van onvolledige betaling door de klant behouden wij ons in elk geval het recht voor om, op kosten en risico van die klant, op elk ogenblik de betrokken goederen terug op te halen zonder recht op schadevergoeding voor de klant. In het geval dat de in gebreke gebleven klant failliet gaat, de toepassing vraagt van de wet op de continuïteit van ondernemingen of op enigerlei andere wijze zijn activiteiten gestaakt heeft, behoudt de verkoper zich het recht voor de verkochte goederen op te eisen middels eenvoudig verzoek gericht aan degene die de kwestieuze goederen onder zich heeft.

Artikel 6 : AANSPRAKELIJKHEID

De DEXIS BELGIUM GROEP  kan geenszins aansprakelijk gesteld worden wegens het niet uitvoeren van deze verbintenis tot levering of vertraging in de uitvoering ervan wanneer er sprake is van overmacht, en dit volgens de bepalingen in artikel 1147 en 1148 van het Burgerlijk wetboek.

De verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen vertragingsschade, omzet- en winstderving, gevolgschade en schade door bedrijfsstagnatie.

De verkoper zal niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de gevolgen van een lichte, gewone en/of zware fout vanwege haarzelf en/of haar aangestelden. De verkoper is enkel aansprakelijk in geval van opzet.

De aansprakelijkheid van de verkoper is in ieder geval beperkt tot het bedrag (de prijs) opgenomen in de tussen partijen gesloten overeenkomst.

In geen geval kan de verkoper aansprakelijk gesteld worden voor schade dewelke ontstond of veroorzaakt werd door een onzorgvuldig of ondeskundig gebruik van het geleverde.

De klant is te allen tijde zelf verplicht de deugdelijkheid van informatie en van de zaken te onderzoeken voor de hem voor ogen staande toepassing. De verkoper is nimmer aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de verkoper is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 7 : RETOURPROCEDURE

Terugname van voorraadartikelen kan pas na onze voorafgaande goedkeuring, na opmaak van ons genummerd afhaaldocument en geldt enkel voor voorraadartikelen. Indien wij niet aan de oorzaak liggen van de terugname, wordt een schadevergoeding in rekening gebracht ten belope van 10% van de waarde van de goederen, met een minimum schadevergoeding van 50€. Dit bedrag wordt afgetrokken van de creditnota. Niet-voorraadartikelen die speciaal voor de klanten werden besteld, kunnen niet worden teruggenomen.

Artikel 8 : GARANTIE

De garantievoorwaarden van de producent van de goederen zijn van toepassing voor zover deze niet strijdig zijn met de bepalingen van art 4 die alleszins primeren. Deze voorwaarden verbinden ons zowel als de klant, met uitsluiting van afwijkende afspraken die vooraf schriftelijk overeengekomen werden.

Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien er sprake is van een gebrek dat ontstaan is als gevolg van of voortvloeit uit:

 1. onjuist of onzorgvuldig gebruik van de goederen, waaronder gebruik van de goederen in strijd met de gebruiksaanwijzing of een andere relevante aanwijzing;
 2. niet normaal gebruik van de goederen, waardoor de zaak abnormale en/of buitensporige slijtagekenmerken vertoont;
 3. onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de goederen, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de klant.

Artikel 9 : BETALING

Onze facturen zijn betaalbaar op onze maatschappelijke zetel en dit ten laatste op de vervaldag.

Elke betwisting i.v.m. de toegezonden factuur moet binnen de 10 werkdagen na factuurdatum schriftelijk meegedeeld worden. Bij gebreke daaraan, is er een onweerlegbaar vermoeden dat de factuur aanvaard werd. Protest ontslaat de klant daarenboven niet van zijn betalingsverplichting.

In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, worden verhoogd met een jaarlijkse intrest van 12% en een forfaitaire vergoeding van 10%, met een minimum van 70€. Elke wanbetaling brengt de opeisbaarheid mee van de openstaande facturen en geeft de verkoper het recht, na ingebrekestelling, hetzij eventuele toekomstige leveringen op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden, onverminderd het recht op schadevergoeding.

Voor niet elektronische facturen met een waarde kleiner dan 30€ excl. BTW, wordt 25€ administratiekost aangerekend. Behoudens uw uitdrukkelijk weigering binnen 8 dagen na ontvangst van de eerstvolgende factuur, behouden wij ons het recht voor om uw facturen voortaan via elektronische weg aan te bieden.

Artikel 10: DEELBAARHEID

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen de verkoper en de klant, nietig, ongeldig en/of niet-afdwingbaar zou zijn dan brengt dit de geldigheid en/of afdwingbaarheid van de overige bepalingen of delen van bepalingen van huidige voorwaarden, of van een offerte, bestelbon of overeenkomst tussen de verkoper en klant niet in het gedrang

Artikel 11: TOEPASSELIJK RECHT

Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht. Eventuele geschillen die in het kader van deze overeenkomst rijzen, kunnen enkel voor de rechtbanken van het arrondissement Hasselt gebracht worden.

FR

Article 1 : GÉNÉRALITÉS

Les présentes conditions générales s’appliquent à tous les contrats conclus par le GROUPE DEXIS BELGIUM (Imes Dexis, Van den Broeck Dexis et Central Auto Dexis), sauf dérogation expressément acceptée par écrit. Les présentes conditions s’appliquent à l’exclusion de toutes autres conditions et documents et, en particulier, des conditions générales du client. Pour le GROUPE DEXIS BELGIUM, l’application de ces conditions est une condition essentielle pour la conclusion du contrat. Les accords téléphoniques et oraux ne sont pas valables de plein droit et ne seront confirmés par écrit par le GROUPE DEXIS BELGIUM qu’à la demande expresse du client avant l’accord proprement dit. Le client reconnaît avoir reçu et accepter les conditions générales. L’acceptation tacite par le client de notre confirmation de commande est considérée comme une acceptation de nos conditions générales de vente.

Article 2 : PRIX

Les devis sont sans engagement et ont une durée de validité expressément définie. Après l’expiration de la période de validité, cette offre de prix ne constitue plus une offre. Une offre devient également caduque si l’article auquel elle se rapporte n’est plus disponible dans l’intervalle.

Les listes de prix, brochures et autres informations fournies avec une offre sont données aussi précisément que possible, mais ne servent qu’à titre indicatif et aucun droit ne peut en être tiré.

Les prix sont indiqués en euros et sont toujours hors TVA.

Le vendeur se réserve expressément le droit de modifier les prix avant une commande sur la base de modifications législatives ou de changements de prix de ses fournisseurs.

Article 3 : COMMANDES

Une commande n’est contraignante que si elle est expressément acceptée par écrit par le GROUPE DEXIS BELGIUM.

Le fait de passer des commandes par le biais de la procédure d’achat centralisée habituelle du client est purement administratif et n’enlève rien aux conditions générales de vente du GROUPE DEXIS BELGIUM.

Si le client annule la commande approuvée d’un article en stock par une communication écrite, le vendeur est en droit de réclamer une indemnisation de 25 % du prix d’achat, avec un minimum de 100 €.  Une commande d’articles non disponibles de stock ne peut être annulée après notre confirmation de commande, elle est irrévocable.  En cas de non-acceptation des marchandises par le client, celles-ci seront toujours facturées à 100 %.

Article 4 : LIVRAISON / PLAINTES

Sauf accord écrit contraire, toutes les livraisons sont effectuées aux risques et périls du client. Les livraisons en Belgique sont « franco de port » à partir de 4 000 € de chiffre d’affaires sur 12 mois mobiles et à partir de 200 € hors TVA.

Le client doit vérifier la marchandise immédiatement après la livraison. Tout défaut visible doit être signalé par écrit au vendeur dès que possible et au plus tard dans les 5 jours calendrier suivant la livraison. Passé ce délai, le vendeur n’est responsable que des vices cachés qui rendent la marchandise impropre à l’usage auquel elle est destinée, dans la mesure où la marchandise n’a pas été transformée entre-temps et dans la mesure où le vendeur avait ou aurait dû avoir connaissance de ces vices. Le client doit notifier au vendeur l’existence du vice caché par lettre recommandée dans un délai maximum de 10 jours calendaires. La période de garantie pour les vices cachés est limitée à 3 mois.

Une plainte n’entraîne pas de suspension du délai de paiement.

Article 5 : RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Les marchandises livrées restent la propriété du vendeur jusqu’au paiement intégral de la somme principale, des frais et des intérêts éventuels. En cas de paiement incomplet par le client, nous nous réservons en tout cas le droit de venir reprendre à tout moment, aux frais et aux risques du client, les biens concernés sans conférer au client le moindre droit à un dédommagement. Dans le cas où le client défaillant fait faillite, demande l’application de la loi sur la continuité des entreprises ou a cessé ses activités de toute autre manière, le vendeur se réserve le droit de réclamer les marchandises vendues par le biais d’une simple demande adressée à la personne détenant les marchandises en question.

Article 6 : RESPONSABILITÉ

Le GROUPE DEXIS BELGIUM ne peut en aucun cas être tenu pour responsable de l’inexécution de cette obligation de livraison ou de tout retard dans son exécution en cas de force majeure, conformément aux dispositions des articles 1147 et 1148 du Code civil.

Le vendeur n’est jamais responsable des dommages indirects, y compris les dommages dus au retard, la perte de chiffre d’affaires et de bénéfices, les dommages indirects et les dommages dus à la stagnation de l’activité.

Le vendeur ne peut être tenu responsable des conséquences d’une faute mineure, ordinaire et/ou grave de sa part et/ou de celle de ses mandataires. Le vendeur n’est responsable qu’en cas de faute intentionnelle.

La responsabilité du vendeur est en tout cas limitée au montant (le prix) inclus dans l’accord conclu entre les parties.

En aucun cas, le vendeur ne peut être tenu responsable des dommages qui ont été causés par une utilisation négligente ou incompétente des biens livrés.

Le client est à tout moment tenu d’examiner l’adéquation des informations et de la marchandise avec l’utilisation prévue. Le vendeur n’est jamais responsable des dommages, de quelque nature qu’ils soient, découlant du fait qu’il s’est basé sur des informations incorrectes et/ou incomplètes fournies par le client.

Article 7 : PROCÉDURE DE RETOUR

Les articles en stock ne peuvent être repris qu’après notre accord préalable, après l’établissement de notre document de collecte numéroté et cela concerne uniquement les articles en stock. Si nous ne sommes pas à l’origine de ce retour, une indemnité de 10 % de la valeur des marchandises sera facturée, avec un minimum de 50 €. Ce montant est déduit de la note de crédit. Les articles hors stock commandés spécifiquement pour les clients ne peuvent pas être repris.

Article 8: GARANTIE

Les conditions de garantie du producteur des marchandises s’appliquent dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de l’article 4, qui prévalent en tout état de cause. Ces conditions nous lient ainsi que le client, à l’exclusion des accords divergents convenus au préalable par écrit.

Toute forme de garantie devient caduque si un défaut est survenu des suites de ou résultant de :

 1. une utilisation incorrecte ou négligente des biens, y compris l’utilisation des biens contrairement aux instructions d’utilisation ou à toute autre instruction pertinente ;
 2. une utilisation anormale des biens, entraînant des signes d’usure anormale et/ou excessive ;
 3. une utilisation inappropriée ou abusive des biens, leur stockage ou leur entretien inadéquats par le client.

Article 9 : PAIEMENT

Nos factures sont payables à notre siège social, et ce, au plus tard à l’échéance.

Toute contestation relative à la facture envoyée doit être notifiée par écrit dans les 10 jours ouvrables suivant la date de la facture. À défaut, il existe une présomption irréfragable que la facture a été acceptée. En outre, la protestation ne libère pas le client de son obligation de paiement.

En cas de non-paiement de tout ou partie du prix, le montant restant dû sera majoré de plein droit et sans qu’aucune mise en demeure ne soit requise, d’un intérêt annuel de 12 % et d’une indemnité forfaitaire de 10 %, avec un minimum de 70 €. Tout défaut de paiement rend les factures impayées exigibles et autorise le vendeur, après mise en demeure, soit à suspendre toute livraison future, soit à résilier le contrat, sans préjudice du droit à une indemnisation.

Pour les factures non électroniques d’une valeur inférieure à 30 € hors TVA, des frais administratifs de 25 € seront facturés. Sous réserve de votre refus exprès dans les 8 jours suivant la réception de la facture suivante, nous nous réservons le droit de transmettre vos factures par voie électronique à partir de maintenant.

Article 10 : DIVISIBILITÉ

Si une disposition ou une partie d’une disposition des présentes conditions générales, ou d’un devis, d’un bon de commande ou d’un accord entre le vendeur et le client, était nulle, invalide et/ou inapplicable, cela n’affecterait pas la validité et/ou l’applicabilité des autres dispositions ou parties de dispositions des présentes conditions générales, ou d’un devis, d’un bon de commande ou d’un accord entre le vendeur et le client

Article 11 : DROIT APPLICABLE

Tous nos contrats sont régis par le droit belge. Les éventuels litiges dans le cadre du présent contrat ne peuvent être portés que devant les tribunaux de l’arrondissement de Hasselt.

DE

Artikel 1: ALLGEMEINES

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle von der DEXIS BELGIUM GROUP (Imes Dexis, Van den Broeck Dexis und Central Auto Dexis) geschlossenen Verträge, mit Ausnahme von Abweichungen, die ausdrücklich schriftlich von der DEXIS BELGIUM GROUP akzeptiert werden. Diese Bedingungen gelten unter Ausschluss aller anderen Bedingungen und Dokumente und insbesondere der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden. Für die DEXIS BELGIUM GROUP ist die Anwendung dieser Bedingungen eine wesentliche Voraussetzung für den Vertragsabschluss. Telefonische und mündliche Vereinbarungen sind von Rechts wegen ungültig und werden von der DEXIS BELGIUM GROUP nur auf ausdrücklichen Wunsch des Mandanten vor der eigentlichen Vereinbarung schriftlich von der DEXIS BELGIUM GROUP bestätigt. Der Kunde bestätigt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten zu haben und zu akzeptieren. Die stillschweigende Annahme unserer Auftragsbestätigung durch den Kunden gilt als Zustimmung zu unseren allgemeinen Verkaufsbedingungen.

Artikel 2: PREISE

Die Angebote sind freibleibend und haben eine ausdrücklich festgelegte Gültigkeitsdauer. Nach Ablauf der Gültigkeitsdauer stellt dieses Preisangebot kein Angebot mehr dar. Ein Angebot erlischt auch, wenn der Artikel, auf den sich das Angebot bezieht, in der Zwischenzeit nicht mehr verfügbar ist.

Preislisten, Broschüren und andere Informationen, die mit einem Angebot zur Verfügung gestellt werden, werden so genau wie möglich angegeben, dienen aber nur als Anhaltspunkt und es können daraus keine Rechte abgeleitet werden.

Die Preise sind in Euro angegeben und verstehen sich immer exklusive Mehrwertsteuer.

Der Verkäufer behält sich ausdrücklich das Recht vor, die Preise vor einer Bestellung auf der Grundlage von Gesetzesänderungen oder Preisänderungen seiner Lieferanten zu ändern.

Artikel 3: BESTELLUNGEN

Eine Bestellung ist nur dann verbindlich, wenn sie von der DEXIS BELGIUM GROUP ausdrücklich und schriftlich angenommen wird.

Die Aufgabe von Bestellungen über das zentrale Einkaufsverfahren des Kunden erfolgt aus rein administrativen Gründen und beeinträchtigt in keiner Weise die allgemeinen Verkaufsbedingungen der DEXIS BELGIUM GROUP.

Wenn der Kunde die genehmigte Bestellung eines Lagerartikels durch eine schriftliche Mitteilung storniert, ist der Verkäufer berechtigt, eine Entschädigung in Höhe von 25% des Kaufpreises, mindestens jedoch 100 EUR, zu fordern.  Eine Bestellung von nicht lagerhaltigen Artikeln kann nach unserer Auftragsbestätigung nicht mehr storniert werden, sie ist unwiderruflich.  Im Falle einer Nichtannahme der Ware durch den Kunden werden diese trotzdem zu 100% in Rechnung gestellt.

Artikel 4: LIEFERUNG / BESCHWERDEN

Sofern nicht anders schriftlich vereinbart, erfolgen alle Lieferungen auf Risiko des Kunden. Lieferungen in Belgien sind „frachtfrei“ ab 4.000 € Umsatz über 12 Monate rollierend und ab 200 € exkl. MwSt.

Der Kunde muss die Waren sofort bei der Lieferung prüfen. Etwaige sichtbare Mängel müssen dem Verkäufer so schnell wie möglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Kalendertagen nach Lieferung schriftlich gemeldet werden. Nach Ablauf dieser Frist haftet der Verkäufer für versteckte Mängel, die die Ware für den Verwendungszweck, für den sie bestimmt ist, ungeeignet machen, nur insoweit, als die Ware zwischenzeitlich nicht verarbeitet worden ist und der Verkäufer von den Mängeln Kenntnis hatte oder hätte haben müssen. Der Kunde muss den Verkäufer spätestens innerhalb von 10 Kalendertagen per Einschreiben über das Vorhandensein des versteckten Mangels informieren. Die Gewährleistungsfrist für versteckte Mängel ist auf 3 Monate begrenzt.

Eine Beschwerde führt nicht zu einer Aussetzung der Zahlungsfrist.

Artikel 5: EIGENTUMSVORBEHALT

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der Hauptsumme, der Kosten und eventueller Zinsen im Eigentum des Verkäufers. Im Falle einer unvollständigen Zahlung durch den Kunden behalten wir uns in jedem Fall das Recht vor, die betreffenden Waren jederzeit auf Kosten und Gefahr des Kunden zurückzuholen, ohne dass dem Kunden ein Recht auf Entschädigung zusteht. Für den Fall, dass der säumige Kunde in Konkurs geht, die Anwendung des Gesetzes über den Fortbestand von Unternehmen beantragt oder seine Tätigkeit auf andere Weise eingestellt hat, behält sich der Verkäufer das Recht vor, die verkauften Waren durch einen einfachen Antrag, der an die Person gerichtet ist, die die fraglichen Waren besitzt, einzufordern.

Artikel 6: HAFTBARKEIT

Die DEXIS BELGIUM GROUP kann gemäß den Bestimmungen der Artikel 1147 und 1148 des Zivilgesetzbuches in keiner Weise für die Nichterfüllung dieser Lieferverpflichtung oder für Verzögerungen bei ihrer Erfüllung in Fällen höherer Gewalt haftbar gemacht werden.

Der Verkäufer haftet niemals für indirekte Schäden, einschließlich Verzugsschäden, Umsatz- und Gewinnausfall, Folgeschäden und Schäden aufgrund von Geschäftsstockung.

Der Verkäufer kann nicht für die Folgen eines geringfügigen, gewöhnlichen und/oder schwerwiegenden Fehlers seinerseits und/oder seiner Beauftragten haftbar gemacht werden. Der Verkäufer haftet nur im Falle von Vorsatz.

Die Haftung des Verkäufers ist in jedem Fall auf den Betrag (den Preis) beschränkt, der in der zwischen den Parteien geschlossenen Vereinbarung enthalten ist.

Unter keinen Umständen kann der Verkäufer für Schäden haftbar gemacht werden, die durch unvorsichtigen oder unsachgemäßen Gebrauch der gelieferten Waren entstanden sind oder verursacht wurden.

Der Kunde selbst ist jederzeit verpflichtet, die Tauglichkeit der Informationen und der Ware für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Verkäufer haftet niemals für Schäden, welcher Art auch immer, die dadurch entstehen, dass der Verkäufer sich auf unrichtige und/oder unvollständige Informationen des Kunden verlassen hat.

Artikel 7: RÜCKKEHRVERFAHREN

Lagerartikel können nur nach unserer vorherigen Genehmigung zurückgenommen werden, nachdem unser nummeriertes Sammeldokument erstellt wurde, und gilt nur für Lagerartikel. Wenn wir die Rücknahme der Ware nicht veranlassen, wird eine Entschädigung in Höhe von 10% des Warenwertes, mindestens jedoch 50€, berechnet. Dieser Betrag wird von der Gutschrift abgezogen. Nicht vorrätige Artikel, die speziell für Kunden bestellt wurden, können nicht zurückgenommen werden.

Artikel 8: GARANTIE

Es gelten die Garantiebedingungen des Herstellers der Waren, soweit sie nicht im Widerspruch zu den Bestimmungen des Artikels 4 stehen, die in jedem Fall Vorrang haben. Diese Bedingungen binden sowohl uns als auch den Kunden, unter Ausschluss abweichender, vorher schriftlich vereinbarter Vereinbarungen.

Jegliche Form der Garantie erlischt, wenn ein Mangel vorliegt, der als Folge oder Ergebnis davon entstanden ist:

 1. Unsachgemäße oder unvorsichtige Verwendung der Güter, einschließlich einer Verwendung der Güter entgegen der Gebrauchsanweisung oder einer anderen relevanten Anweisung;
 2. anormaler Gebrauch der Waren, der zu anormalen und/oder übermäßigen Abnutzungseigenschaften führt;
 3. unsachgemäße oder inkorrekte Verwendung der Waren, falsche Lagerung oder Wartung der Waren durch den Kunden.

Artikel 9: ZAHLUNG

Unsere Rechnungen sind spätestens am Fälligkeitsdatum an unserem Firmensitz zahlbar.

Jede Streitigkeit in Bezug auf die versandte Rechnung muss innerhalb von 10 Arbeitstagen nach Rechnungsdatum schriftlich mitgeteilt werden. Ist dies nicht der Fall, besteht die unwiderlegbare Vermutung, dass die Rechnung akzeptiert wurde. Darüber hinaus entbindet ein Protest den Kunden nicht von seiner Zahlungsverpflichtung.

Bei vollständiger oder teilweiser Nichtzahlung des Preises wird der ausstehende Betrag von Rechts wegen und ohne dass eine Inverzugsetzung erforderlich ist, um einen Jahreszins von 12% und eine feste Entschädigung von 10%, mindestens jedoch um 70€, erhöht. Jede Nichtzahlung macht die ausstehenden Rechnungen fällig und berechtigt den Verkäufer, nach Inverzugsetzung entweder zukünftige Lieferungen auszusetzen oder den Vertrag aufzulösen, unbeschadet des Rechts auf Schadenersatz.

Für nicht-elektronische Rechnungen mit einem Wert von weniger als 30€ exkl. MwSt. wird eine Verwaltungsgebühr von 25€ erhoben. Vorbehaltlich Ihrer ausdrücklichen Ablehnung innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der nächsten Rechnung behalten wir uns das Recht vor, Ihre Rechnungen von nun an elektronisch zu verschicken.

Artikel 10: PARTIBILITÄT

Sollte eine Bestimmung oder ein Teil einer Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen oder eines Angebots, eines Bestellformulars oder einer Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Kunden nichtig, ungültig und/oder nicht durchsetzbar sein, so berührt dies nicht die Gültigkeit und/oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile von Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen oder eines Angebots, eines Bestellformulars oder einer Vereinbarung zwischen dem Verkäufer und dem Kunden

Artikel 11: ANWENDBARES RECHT

Alle unsere Vereinbarungen unterliegen belgischem Recht. Alle Streitigkeiten, die im Rahmen dieses Abkommens entstehen, können nur vor den Gerichten des Bezirks Hasselt verhandelt werden.

EN

Article 1: GENERAL

These general terms and conditions apply to all agreements reached by the DEXIS BELGIUM GROUP (Imes Dexis, Van den Broeck Dexis and Central Auto Dexis), with the exception of for deviations expressly accepted in writing by the DEXIS BELGIUM GROUP. These terms and conditions apply to the exclusion of all other terms and conditions and documents and, in particular, the customer’s general terms and conditions. The application of these terms and conditions is an essential condition to reach the agreement For the DEXIS BELGIUM GROUP. Telephone and oral agreements are invalid by operation of law and shall only be confirmed in writing by the DEXIS BELGIUM GROUP at the customer’s express request, prior to the actual agreement. The customer acknowledges to have received and to accept the general terms and conditions. Tacit acceptance by the customer of our order confirmation shall be considered as acceptance of our general terms and conditions of sale.

Article 2: PRICES

The quotes are without obligation and have an explicitly limited period of validity. On expiry of the period of validity, this quote is no longer valid.  A quote also expires if the item to which the quote relates is no longer available in the meantime.

Price lists, brochures and other information provided with a quote are given as accurately as possible, but serve only as an indication and no rights can be derived from them.

The prices are specified in euros and are always exclusive of VAT.

The seller expressly reserves the right to change the prices prior to an order on the basis of amendments to laws or price changes of its suppliers.

Article 3: ORDERS

An order is only binding if it is expressly accepted in writing by the DEXIS BELGIUM GROUP .

Placing orders through the customer’s usual central purchasing procedure is purely for administrative reasons and in no way detracts from DEXIS BELGIUM GROUP’s general terms and conditions of sale.

If the customer cancels the approved order for a stock item in writing, the seller is entitled to claim compensation of 25% of the purchase price, with a minimum of EUR 100.  An order of non-stock items cannot be cancelled after our order confirmation, it is irrevocable.  In case of non-acceptance of the goods by the customer, they will still be charged at 100%.

Article 4: DELIVERY / COMPLAINTS

Unless otherwise agreed in writing, all deliveries are made at the customer’s risk. Deliveries in Belgium are “carriage paid” as from €4,000 turnover over 12 months moving average and as from €200 excl. VAT.

The customer must check the goods immediately upon delivery. Any visible defects must be reported in writing to the seller as soon as possible and at the latest within 5 calendar days of delivery. After that period, the seller shall only be liable for hidden defects which render the goods unfit for the use for which they are intended, insofar as the goods have not been processed in the meantime and insofar as the seller was or should have been aware of the defects. The customer shall notify the seller of the existence of the hidden defect by registered letter within 10 calendar days at the latest. The warranty period for hidden defects is limited to 3 months.

A complaint does not result in a suspension of the payment term.

Article 5: RETENTION OF TITLE

The delivered goods remain the property of the seller until full payment of the principal sum, costs and possible interest. In the event of incomplete payment by the customer, we reserve the right in any case, at the expense and risk of that customer, to retrieve the goods in question at any time without any right to compensation for the customer. In the event that the defaulting customer goes bankrupt, requests the application of the law on the continuity of enterprises or has ceased his activities in any other way, the seller reserves the right to claim the goods sold by means of a simple request addressed to the person holding the goods in question.

Article 6: LIABILITY

The DEXIS BELGIUM GROUP may in no way be held liable for the non-execution of this obligation to deliver or for any delay in its execution thereof in case of force majeure, in accordance with the provisions of articles 1147 and 1148 of the Belgian Civil Code.

The seller shall never be liable for any indirect damage, including damage due to delay, loss of turnover and profit, consequential damage and damage due to business interruption.

The seller cannot be held liable for the consequences of minor, ordinary and/or serious negligence owing to itself and/or its appointees. The seller is only liable in case of intent.

The seller’s liability is in any case limited to the amount (the price) included in the agreement reached between the parties.

Under no circumstances can the seller be held liable for damage that arose or was caused by careless or incompetent use of the delivered goods.

The customer is at all times obliged to check the reliability of information and of the goods for the intended application. The seller shall never be liable for damage, of whatever nature, caused by the fact that the seller has relied on incorrect and/or incomplete information provided by the customer.

Article 7: RETURN PROCEDURE

Stock items can only be taken back following our prior approval, after our numbered collection document has been drawn up and only applies to stock items.  If we are not the cause that the goods are taken back, a compensation of 10% of the value of the goods will be charged, with a minimum compensation of 50€. This amount will be deducted from the credit note. Non-stock items ordered specifically for customers cannot be taken back.

Article 8: WARRANTY

The warranty conditions of the producer of the goods shall apply insofar as they do not conflict with the provisions of Article 4, which in any case take precedence. These terms and conditions bind us as well as the customer, to the exclusion of deviating agreements agreed in advance in writing.

Any form of warranty expires if there is a defect that has arisen as a result of or results from:

 1. incorrect or careless use of the goods, including use of the goods contrary to the instructions for use or any other relevant instruction;
 2. abnormal use of the goods, resulting in abnormal and/or excessive wear and tear characteristics;
 3. injudicious or improper use of the goods, incorrect storage or maintenance thereof by the customer.

Article 9: PAYMENT

Our invoices are payable at our registered office at the latest on the due date.

Any dispute relating to the invoice sent must be notified in writing within 10 working days of the invoice date. Failing this, there is an irrefutable presumption that the invoice has been accepted. Moreover, a protest does not release the customer from his payment obligation.

In the event of non-payment of all or part of the price, the outstanding amount shall be increased by operation of law and without requiring any notice of default, by an annual interest of 12% and a fixed compensation of 10%, with a minimum of 70€. Any non-payment shall render the outstanding invoices due and payable and entitle the seller, after notice of default, either to suspend any future deliveries or to dissolve the agreement, without prejudice to the right to compensation.

For non-electronic invoices with a value less than 30€ excl. VAT, an administration fee of 25€ will be charged. Subject to your express refusal within 8 days of receipt of the next invoice, we reserve the right to offer your invoices electronically from now on.

Article 10: SEVERABILITY

If a provision or part of a provision of these terms and conditions, or of a quote, order form or agreement between the seller and the customer, would be void, invalid and/or unenforceable, this shall not affect the validity and/or enforceability of the remaining provisions or parts of provisions of these terms and conditions, or of a quote, order form or agreement between the seller and the customer.

Article 11: APPLICABLE LAW

All our agreements are governed by Belgian law. Any disputes arising within the context of this agreement can only be brought before the courts of the district of Hasselt.