NL

Het gebruik van onze website gaat steeds gepaard met enkele rechten en plichten zoals bepaald worden in deze Disclaimer, Verkoopsvoorwaarden, de Privacy Verklaring en alle andere rechten en plichten die duidelijk op de website vermeld staan. Het geheel van deze teksten zijn onze Algemene Voorwaarden.

Deze Algemene Voorwaarden gelden zowel voor ons, de DEXIS BELGIUM GROEP , als voor jou, de Gebruiker. Zodra je gebruik maakt van onze website erken en aanvaard je uitdrukkelijk dat onze Algemene Voorwaarden steeds en op uitsluitende wijze van toepassing zijn.

Wij kunnen in uitzonderlijke gevallen afwijken van deze algemene voorwaarden, voor zover deze afwijkingen door alle partijen aanvaard zijn en schriftelijk vastgelegd. Deze afwijkingen zijn slechts ter vervanging of aanvulling van de clausules waar ze betrekking op hebben en hebben geen effect op de toepassing van alle overige bepalingen uit deze algemene voorwaarden.

1. Wie zijn wij?

De webshop www.imes-dexis.be, www.vdb-prolians.be en www.centralauto-dexis.be is een initiatief van:

DEXIS BELGIUM GROEP (Imes Dexis, Van den Broeck Dexis en Central Auto Dexis)
Voogdijstraat 33
B- 3500 Hasselt
België
Ondernemingsnummer (BTW-BE) 0446.444.775.

E-mail: info@dexis.be
Telefoon: +32 11 288 222

Contacteer ons gerust indien verdere vragen of opmerkingen; wij beloven jou een spoedig antwoord!

2. Onze website

2.1 Goede werking, veiligheid en toegankelijkheid

Je kan ervan op aan, wij bieden een gebruiksvriendelijke website aan die veilig is voor iedere Gebruiker. We nemen dan ook alle redelijke maatregelen die nodig zijn om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van onze website te garanderen. Toch kunnen we jou geen absolute garanties geven en moet men onze maatregelen beschouwen als een middelenverbintenis.

Ieder gebruik van de website gebeurt steeds op eigen risico. Dit betekent dat wij geen aansprakelijkheid dragen voor schade die voortvloeit uit storingen, onderbrekingen, schadelijke elementen of defecten aan de website, ongeacht het bestaan van overmacht of een vreemde oorzaak.

We hebben het recht om de toegang tot onze website ten allen tijde te beperken en/of geheel of gedeeltelijk te onderbreken, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing. We doen dit in principe uitsluitend indien de omstandigheden dit verantwoorden, maar dit is geen absolute voorwaarde.

2.2 Inhoud op onze website

De inhoud van onze website wordt grotendeels door ons bepaald. Wij besteden de grootste zorg aan de informatie op de website. Dit wil zeggen dat we de nodige maatregelen nemen om onze website zo volledig, nauwkeurig en actueel als mogelijk te houden, zelfs al wordt de informatie aangeleverd door derde partijen. We kunnen onze website en haar inhoud dus steeds wijzigen, aanvullen of verwijderen.

Toch kunnen we geen garanties geven omtrent de kwaliteit van informatie op onze website. Het is dus mogelijk dat de informatie niet volledig is, niet voldoende accuraat is en/of nuttig is. We zijn bijgevolg niet aansprakelijk voor (directe en indirecte) schade die de Gebruiker lijdt ten gevolge van de informatie op onze website.

Stel dat bepaalde inhoud op onze website een schending van de geldende wetgeving en/of een schending van de rechten van derde partijen betekent en/of eenvoudigweg niet door de beugel kan, vragen wij aan jou om ons dit zo spoedig mogelijk te melden zodat we de gepaste maatregelen kunnen nemen. Zo kunnen we overgaan tot een gedeeltelijke of gehele verwijdering van de informatie.

Onze website bevat inhoud die gedownload kan worden. Iedere download van onze website gebeurt steeds op eigen risico. Wij kunnen hiervoor niet aansprakelijk zijn en schade ten gevolge van een verlies van data of schade aan het computer systeem valt volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van Gebruiker.

2.3 Wat wij van jou als Gebruiker verwachten

Ook de Gebruiker draagt een zekere verantwoordelijkheid met betrekking tot de manier waarop wij onze website aanbieden. Dit betekent dat je ten allen tijde moet onthouden van handelingen die een schadelijke impact op de goede werking en veiligheid van de website en het gebruik ervan tot gevolg hebben. Zo mag de website niet gebruikt worden om ons business model te omzeilen en/of gebruikt worden om informatie van andere Gebruikers op grote schaal te verzamelen.

Het is bijgevolg aangeraden om onze website niet te gebruiken voor de verspreiding van inhoud die schade aan andere Gebruikers van de website kan toebrengen, zoals de verspreiding van schadelijke programmatuur zoals computervirussen, malware, worms, trojans en cancelbots. De verspreiding van ongevraagde en/of commerciële berichten via de website, zoals junk mail, spamming en kettingbrieven, valt hier ook onder.

Wij behouden ons het recht voor om alle noodzakelijke handelingen te treffen die herstel kunnen opleveren voor ons en voor onze Gebruikers, zowel op gerechtelijk als buitengerechtelijk vlak. De Gebruiker is als enige persoonlijk en integraal verantwoordelijk indien zijn handelingen en gedragingen effectief schade veroorzaakt aan de website en de andere Gebruikers. In dat geval moet hij de DEXIS BELGIUM GROEP vrijwaren van iedere schadeclaim die volgt.

3. Links naar andere websites

De inhoud van onze website kan een link, hyperlink of framed link naar vreemde websites of andere vormen van elektronische portalen bevatten. Een link betekent niet automatisch dat er een band tussen ons en de vreemde website bestaat, noch dat wij (impliciet) akkoord gaan met de inhoud van deze websites.

Wij houden geen controle op deze vreemde websites en zijn niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van de link en de uiteindelijke bestemming. Zodra men op de link klikt verlaat men onze website en kan men ons niet meer aansprakelijk stellen voor enige schade.

Deze vreemde websites bieden niet dezelfde garanties als wij, dus raden wij aan om aandachtig de Algemene Voorwaarden en Privacy Statement van deze andere websites door te nemen.

4. Intellectuele eigendom

Creativiteit verdient bescherming, zo ook onze website en haar inhoud. De bescherming wordt voorzien door intellectuele eigendomsrechten en komt toe aan alle rechthebbende partijen, zijnde de DEXIS BELGIUM GROEP en derde partijen. Onder inhoud verstaat men de heel ruime categorie van foto’s, video, audio, tekst, ideeën, notities, tekeningen, artikels, et cetera. Al deze inhoud wordt beschermd door het auteursrecht, softwarerecht, databankrecht, tekeningen- en modellenrecht en andere toepasselijke (intellectuele) eigendomsrechten. Het technische karakter van onze website zelf is beschermd door het auteursrecht, het softwarerecht en databankenrecht. Iedere handelsnaam die wij gebruiken op onze websites wordt eveneens beschermd door het toepasselijke handelsnamenrecht of merkenrecht.

Iedere Gebruiker krijgt een beperkt recht van toegang, gebruik en weergave van onze websites en haar inhoud. Dit toegekende recht is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en kan enkel binnen een persoonlijk, niet-commercieel kader worden gebruikt. Wij vragen dan ook onze Gebruikers om geen gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zonder de toestemming van de rechthebbende. De DEXIS BELGIUM GROEP hecht veel belang aan haar intellectuele eigendomsrechten en heeft hiervoor alle mogelijke maatregelen getroffen om de bescherming te garanderen. Iedere inbreuk op de bestaande intellectuele eigendomsrechten wordt vervolgd.

5. Verwerking persoonsgegevens

De door u opgegeven informatie is noodzakelijk voor het verwerken en voltooien van de bestellingen, en het opstellen van de rekeningen en garantiecontracten. Als deze gegevens ontbreken wordt de bestelling onvermijdelijk geannuleerd. Het opgeven van onjuiste of valse persoonsgegevens, wordt beschouwd als een inbreuk op de huidige Algemene Voorwaarden. De persoonsgegevens van de Koper zullen uitsluitend verwerkt worden in overeenstemming met de geldende privacy statement, te consulteren via de website van de DEXIS BELGIUM GROEP.

6. Algemene bepalingen omtrent de Algemene Voorwaarden.

Wij behouden de vrijheid om onze website en de daarbij horende diensten ten allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te beperken of stop te zetten. Dit kan zonder voorafgaande kennisgeving van de Gebruiker en geeft evenmin aanleiding tot enige vorm van schadevergoeding.

Indien wij daarenboven een schending van onze Algemene Voorwaarden door de Gebruiker vaststellen, hebben wij het recht om alle mogelijke maatregelen ter sanctionering en remediëring te nemen. Zo kunnen we jouw inhoud steeds geheel of gedeeltelijk verwijderen of aanpassen, en jou de toegang tot de website en Gebruikersprofiel ontnemen. Wij kunnen dit zonder meer en onaangekondigd doen. Dergelijke maatregelen kunnen nooit tot onze aansprakelijkheid leiden, noch tot enige vorm van schadevergoeding.

Deze Algemene Voorwaarden (inclusief de Verkoopsvoorwaarden) worden exclusief beheerst en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische Wetgeving. Alle geschillen die verband houden met of voortvloeien uit aanbiedingen van de DEXIS BELGIUM GROEP , of overeenkomsten die met haar gesloten zijn, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank uit het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

Indien de werking of geldigheid van één of meerdere van bovenstaande bepalingen van deze Algemene Voorwaarden in het gedrang komen, zal dit geen gevolg hebben op de geldigheid van de overige bepalingen van deze overeenkomst. In dergelijk geval hebben wij het recht om de betrokken bepaling te wijzigen in een geldige bepaling van gelijkaardige strekking.

De titels die wij in onze juridische documenten gebruiken zijn steeds louter illustratief. Je kan er dus geen juridische waarde uit putten.

7. Help onze website verbeteren!

Het mag duidelijk zijn, onze website is volledig gericht op gebruiksvriendelijkheid. We stellen iedere hulp ter verbetering van onze website zeker op prijs en vragen je zelfs uitdrukkelijk alle opmerkingen, vragen en tips door te sturen. Wij verwachten jouw inbreng op info@dexis.be

FR

L’utilisation de notre site web suppose toujours le respect des droits et obligations définis dans la présente clause de non-responsabilité, les conditions de vente et la charte de confidentialité, en plus de tous les autres droits et obligations clairement mentionnés sur notre site. L’ensemble de ces textes constituent nos conditions générales.

Ces conditions générales s’appliquent autant à nous, le GROUPE DEXIS BELGIUM, qu’à vous en tant qu’utilisateur. Dès que vous utilisez notre site web, vous reconnaissez et acceptez expressément que nos conditions générales sont toujours les seules applicables.

Des dérogations à ces conditions générales sont possibles à titre exceptionnel, pour autant que ces dérogations soient acceptées par toutes les parties et fixées par écrit. Dans ce cas, elles ne vaudront qu’en remplacement ou en complément des clauses auxquelles elles se rapportent et n’auront aucun effet sur l’application des autres dispositions des présentes conditions générales.

1. Qui sommes-nous ?

La boutique en ligne www.imes-dexis.bewww.vdb-prolians.be et www.centralauto-dexis.be est une initiative de :

GROUPE DEXIS BELGIUM (Imes Dexis, Van den Broeck Dexis et Central Auto Dexis)
Voogdijstraat 33
B- 3500 Hasselt
Belgique
Numéro d’entreprise (TVA-BE) 0446.444.775.

Courriel : info@dexis.be
Téléphone : +32 11 288 222

N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou remarque complémentaire, nous vous répondrons dans les meilleurs délais !

2. Notre site web

2.1 Bon fonctionnement, sécurité et accessibilité

Vous pouvez être sûr(e) que notre site web propose une navigation conviviale et sécurisée à chaque utilisateur. Nous prenons en effet toutes les mesures raisonnables et nécessaires pour assurer le bon fonctionnement, la sécurité et l’accessibilité de notre site web. Or, comme il nous est impossible de vous donner des garanties absolues, nos mesures doivent être considérées comme une obligation de moyens.

Toute utilisation du site web se fait toujours à vos propres risques et périls. Cela signifie que nous n’assumons aucune responsabilité pour les dommages résultant de dysfonctionnements, interruptions, défauts ou autres éléments dommageables du site web, indépendamment de tout cas de force majeure ou de toute cause extérieure.

Nous avons à tout moment le droit de restreindre et/ou d’interrompre partiellement ou totalement l’accès à notre site web, même sans avertissement préalable. En principe, nous ne procéderons ainsi que lorsque les circonstances le justifient, sans que ceci constitue une condition absolue.

2.2 Contenu de notre site web

Nous déterminons en grande partie nous-mêmes le contenu disponible sur notre site web. Nous apportons le plus grand soin à la publication des informations en ligne. Cela signifie que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour maintenir notre site aussi complet, exact et à jour que possible, même lorsque les informations sont fournies par des tiers. Nous sommes donc en droit de modifier, compléter ou supprimer à tout moment notre site web et son contenu.

Nous ne pouvons pour autant garantir la qualité des informations publiées sur notre site. Il se peut donc que ces informations ne soient pas complètes ou ne soient pas suffisamment précises et/ou utiles. Nous ne pouvons dès lors être tenus pour responsables des dommages (directs et indirects) subis par l’utilisateur en raison du contenu disponible sur notre site web.

Si le contenu publié sur notre site constitue une violation de la législation en vigueur et/ou des droits de tiers, ou s’avère tout simplement inacceptable, nous vous prions de bien vouloir nous le signaler dans les meilleurs délais afin que nous puissions prendre les mesures appropriées. Cela nous permettra en effet de procéder à la suppression partielle ou totale des informations en question.

Notre site web propose du contenu téléchargeable. Tout téléchargement à partir de notre site s’effectue toujours à vos propres risques et périls. Notre responsabilité ne saurait être engagée à cet égard. Aussi, les pertes de données ou les dommages occasionnés au système informatique relèvent-ils entièrement et exclusivement de la responsabilité de l’utilisateur.

2.3 Ce que nous attendons de la part de nos utilisateurs

L’utilisateur porte une part de responsabilité quant à la manière dont notre site web est mis à disposition. Cela signifie que vous devez toujours vous abstenir de tout acte susceptible d’avoir un impact néfaste sur le bon fonctionnement, la sécurité et l’utilisation du site web. Ainsi, le site ne peut être utilisé pour contourner notre business model et/ou pour recueillir des informations d’autres utilisateurs à grande échelle.

Nous vous recommandons dès lors de ne pas utiliser notre site web pour diffuser du contenu susceptible de porter préjudice à d’autres utilisateurs, en transmettant par exemple des programmes nuisibles tels que des virus informatiques, des logiciels malveillants, des vers informatiques, des chevaux de Troie et des robots d’annulation. Il en va de même pour l’envoi, via notre site, de messages non sollicités et/ou commerciaux tels que les spams, les chaînes de lettres et autres courriers indésirables.

Nous nous réservons le droit de prendre toutes les mesures nécessaires, tant judiciaires qu’extrajudiciaires, pour obtenir réparation pour nous et pour nos utilisateurs. L’utilisateur porte la responsabilité pleine et entière de ses actes et comportements lorsque ceux-ci causent des dommages effectifs au site web et aux autres utilisateurs. Dans ce cas, il garantira le GROUPE DEXIS BELGIUM contre toute réclamation qui s’ensuivrait.

3. Liens vers d’autres sites web

Le contenu de notre site web peut contenir un lien hypertexte ou renvoyer d’une autre manière vers d’autres sites web ou d’autres formes de portails électroniques. La présence d’un lien n’implique pas nécessairement l’existence d’une relation entre notre site et le site externe ni n’implique notre approbation (implicite) du contenu de ce site.

Nous n’exerçons aucun contrôle sur ces sites web externes et n’assumons aucune responsabilité quant au fonctionnement adéquat et sécurisé du lien ou de sa destination finale. Dès qu’un internaute clique sur le lien, il quitte notre site web et ne pourra plus nous tenir pour responsables d’un quelconque préjudice.

Ces sites externes n’offrent pas les mêmes garanties que nous. Nous vous conseillons donc de lire attentivement leurs conditions générales et leur charte de confidentialité.

4. Propriété intellectuelle

Toute créativité mérite protection. Il en va de même pour notre site web et son contenu. Cette protection est assurée par des droits de propriété intellectuelle et revient à toutes les parties bénéficiaires, à savoir le GROUPE DEXIS BELGIUM et les parties tierces. Par « contenu », nous entendons de manière très large l’ensemble des photos, vidéos, fragments audio, textes, idées, notes, dessins, articles, etc. Ce contenu est protégé par les droits d’auteur, des logiciels, des bases de données, des dessins et modèles et par tout autre droit de propriété (intellectuelle) applicable. Le caractère technique de notre site web est lui-même protégé par les droits d’auteur, des logiciels et des bases de données. Tous les noms commerciaux que nous utilisons sur notre site web sont quant à eux protégés par les droits applicables, relatifs aux noms commerciaux ou aux marques.

Chaque utilisateur dispose d’un droit d’accès, d’utilisation et d’affichage limité à/de notre site web et son contenu. Ce droit octroyé n’est ni exclusif ni cessible et ne peut être utilisé que dans un cadre strictement personnel et non commercial. Nous prions donc nos utilisateurs de ne pas utiliser et/ou modifier les droits de propriété intellectuelle décrits dans cet article sans l’autorisation préalable des ayants-droit. Le GROUPE DEXIS BELGIUM attache une grande importance à ses droits de propriété intellectuelle et a pris toutes les mesures possibles pour assurer leur protection. Toute violation des droits de propriété intellectuelle existants fera l’objet de poursuites.

5. Traitement des données personnelles

Les informations que vous avez fournies sont nécessaires au traitement et à la finalisation des commandes, ainsi qu’à l’établissement des comptes et des contrats de garantie. Si ces informations font défaut, la commande sera nécessairement annulée. La transmission de données personnelles incorrectes ou falsifiées est considérée comme une infraction aux présentes conditions générales. Les données personnelles de l’acheteur seront traitées exclusivement de manière conforme à la charte de confidentialité en vigueur. Celle-ci peut être consultée sur le site web du GROUPE DEXIS BELGIUM.

6. Dispositions générales

Nous nous réservons le droit de modifier, développer, limiter ou interrompre notre site web et ses services connexes. Nous sommes libres de le faire à tout moment, sans avertissement préalable et sans que cela donne lieu à une quelconque indemnisation.

Si nous constatons une violation de nos conditions générales par l’utilisateur, nous avons en outre le droit de prendre toutes les mesures de sanction et de réparation possibles. Ainsi, nous sommes en droit de retirer ou de modifier votre contenu, en tout ou en partie, et de vous refuser l’accès au site web et à votre page de profil. Nous pouvons agir de la sorte sans autre motif et préavis. Ces mesures ne pourront jamais engager notre responsabilité ni donner lieu à une quelconque indemnisation.

Les présentes conditions générales (y compris les conditions générales de vente) sont exclusivement régies par le droit belge et doivent être interprétées en conformité avec celui-ci. Tout litige relatif aux ou découlant des offres du GROUPE DEXIS BELGIUM, ou des contrats conclus avec elle, sera soumis à la compétence des tribunaux de l’arrondissement judiciaire d’Anvers.

Si la mise en œuvre ou la validité de l’une ou de plusieurs des dispositions des présentes conditions générales se trouve compromise, cela n’affectera aucunement la validité des autres dispositions de ce contrat. Dans ce cas, nous sommes en droit de remplacer la disposition concernée par une disposition valide de portée similaire.

Les titres que nous utilisons dans nos conditions sont toujours purement illustratifs. Vous ne pouvez donc leur conférer aucune valeur juridique.

7. Aidez-nous à améliorer notre site web !

Soyons clairs : notre site web est entièrement centré sur la convivialité. Nous comptons donc sur votre aide pour l’améliorer et nous vous invitons même expressément à nous faire part de toutes vos remarques, questions et suggestions à ce sujet. Nous attendons vos contributions à l’adresse info@dexis.be.