NL

Alle gegevens die worden verzameld in het kader van onze professionele relaties zijn onderworpen aan interne behandeling binnen onze groep en zijn verplicht.

Ze zijn bedoeld om de Descours & Cabaud groep, waar Imes Dexis deel van uitmaakt, in overeenstemming met de verkoopsvoorwaarden, welke bevoegd is om geautomatiseerde verwerking , of de juridische entiteiten van de groep waartoe het behoort al dan niet openbaar te maken aan partners, evenals haar dienstverleners en / of onderaannemers.

Uw gegevens worden gebruikt door Descours & Cabaud, waar Imes Dexis deel van uitmaakt, met als doel het managen van onze handelsrelatie, exploratie en handelsstatistieken.

Volgens de Privacywet KB 13/02/2001 (KB 8/12/1992), (Privacywet aan Europese Richtlijn 95/46/EG) , hebt u het recht tot toegang en rectificatie van informatie die u aanbelangt, en u kunt zich om legitieme redenen verzetten tegen hun behandeling.

U hebt ook het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor prospectiedoeleinden.
Om gebruik te maken van deze rechten, kunt u contact opnemen met de afgevaardigde voor de bescherming groep gegevens: dpo@dexis.be.

Uw gegevens zullen voor de tijd, die nodig is voor het beheer van de zakelijke relatie, bewaard blijven en zullen op een tussentijdse opslag voor de wettelijk voorgeschreven periode in burgerlijke en handelszaken behouden worden.

Zonder afbreuk te doen aan de handhaving regels hierboven uiteengezet, kan Descours & Cabaud uw gegevens voor marketingdoeleinden behouden voor een periode van drie jaar na het einde van de zakelijke relatie.

FR

L’ensemble des données recueillies dans le cadre de nos relations professionnelles font l’objet de traitements internes à notre groupe et ont un caractère obligatoire.

Elles sont destinées au groupe Descours & Cabaud, où Central Auto Dexis fait partie de, qui, conformément aux conditions générales de vente est autorisé à procéder à leur traitement automatisé ou non, à les communiquer aux personnes morales du groupe auquel elle appartient, à ses partenaires, ainsi qu’à ses prestataires de services et/ou sous-traitants.

Vos données sont utilisées par Descours & Cabaud, où Central Auto Dexis fait partie de, à des fins de gestion de nos relations commerciales, de prospection et de statistiques commerciales.

Conformément à la loi informatique et libertés AR 13/02/2001 (AR 8/12/1992) (EU 95/46/EG), vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, et vous pouvez, pour des motifs légitimes, vous opposer à leur traitement.

Vous disposez également d’un droit de vous opposer, sans frais, à l’utilisation de vos données personnelles à des fins de prospection.

Pour faire usage de ces droits, vous pouvez vous adresser au délégué à la protection des données du groupe : dpo@dexis.be.

Vos données seront conservées le temps nécessaire à la gestion de la relation commerciale et  pourront faire l’objet d’un archivage intermédiaire pour la durée prévue par la loi en matière de prescription civile et commerciale.

Sans préjudice des règles de conservation précédemment exposées, Descours & Cabaud pourra conserver vos données à des fins de prospection commerciale dans un délai de 3 ans à compter de la fin de la relation commerciale.

DE

Alle Daten, die wir im Rahmen unserer professionellen Beziehungen sammeln, werden in unserem Konzern verarbeitet und sind verpflichtender Art.

Sie sind für den Konzern Descours & Cabaud bestimmt, zu dem Imes Dexis gehört. Imes Dexis ist zur gegebenenfalls automatischen Verarbeitung dieser Daten, zu deren Kommunikation an die juristischen Personen innerhalb des Konzerns, dem Dexis Belgium angehört, an ihre Partner sowie an ihre Dienstleister und/oder Subunternehmer befugt.

Ihre Daten werden von Descours & Cabaud, welchem Konzern Imes Dexis angehört, zur Verwaltung unserer Geschäftsbeziehungen, unserer Werbeaktionen und unserer kaufmännischen Statistiken genutzt.

Gemäß dem belgischen Gesetz zum Schutz der Privatsphäre im Hinblick auf die Verarbeitung von Personendaten KB 13/02/2001 (KB 8/12/1992) (EU 95/46/EG) haben Sie das Recht auf Einsichtnahme und Berichtigung der Sie betreffenden Daten und können Sie sich aus gerechtfertigten Gründen gegen ihre Verarbeitung zur Wehr setzen.

Sie haben auch das Recht, um sich kostenlos gegen die Verwendung Ihrer persönlichen Daten für Werbezwecke zur Wehr setzen.

Um diese Rechte in Anspruch zu nehmen, können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten des Konzerns wenden: dpo@dexis.be

Ihre Daten werden solange aufbewahrt, wie dies für die Verwaltung der Geschäftsbeziehung nötig ist, und können während des Zeitraums, der im belgischen Gesetz über die Verjährung in Zivil- und Handelssachen vorgesehen ist, Gegenstand einer zwischenzeitlichen Archivierung sein.

Unbeschadet der oben angeführten Regeln bezüglich der Aufbewahrung kann Descours & Cabaud Ihre Daten bis zu drei Jahre nach dem Ende der Geschäftsbeziehung für kommerzielle Werbezwecke aufbewahren.